Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị trong đoàn viên, CNVCLĐ
Ngày xuất bản: 15/04/2020 10:35:00 SA
Lượt xem: 8610

Xác định việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Việc học tập và làm theo Bác góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Giải Nhất Hội thi kể chuyện về Bác Hồ chủ đề năm 2019 và những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền coi đây là việc làm thường xuyên để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ được tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề và tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và đăng ký những việc làm theo cụ thể, thiết thực với chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đặc biệt, là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nói chung, phục vụ CNVCLĐ nói riêng; thực hiện cải cách hành chính và sửa đổi lề lối làm việc đã được quan tâm hơn; đã có những chuyển biến nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả trong giải quyết công việc. 

Không chỉ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, mà trong thời gian qua Ban chấp hành Chi bộ LĐLĐ tỉnh còn làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức hướng dẫn cho các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác; ký cam kết rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu; tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Có thể khẳng định, những năm qua Ban chấp hành Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã luôn bám sát vào chủ đề và yêu cầu của từng năm để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách có hiệu quả, được minh chứng cụ thể đó là: đã triển khai thực hiện các chủ đề của từng năm, lồng ghép các nội dung chuyên đề vào dịp tổ chức các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và của tổ chức Công đoàn; thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội thi, hội thảo, sinh hoạt Câu lạc bộ …để tuyên truyền tới đoàn viên và người lao động trong tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Và Hội thi kể chuyện về Bác Hồ chủ đề năm 2019 và những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công đoàn càng khắc sâu thêm ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị nên đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã nêu cao ý thức, tự giác thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Công đoàn Yên Bái đã có những hoạt động nổi bật nhằm chăm lo đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy giao về tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo là công nhân, người lao động theo Chương trình hành động số 144/CTr-TU, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ hộ 7 gia đình đoàn viên làm nhà “Mái ấm công đoàn”, với số tiền 210 triệu đồng; huy động nguồn vốn vay từ Quỹ “Tấm lòng vàng” của LĐLĐ tỉnh và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 16 hộ vay 689 triệu đồng phát triển chăn nuôi, trồng rừng, phát triển kinh doanh; thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo của xã đỡ đầu (Pá Hu, huyện Trạm Tấu) 33 triệu đồng.

Năm 2020, tham mưu cho LĐLĐ triển khai đến các cấp công đoàn tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW 4 khóa XI tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy Yên Bái, với các mục tiêu cụ thể: thành lập mới 31 công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp 2.800 đoàn viên; giới thiệu 995 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; phối hợp kiểm tra đảm bảo chính sách BHXH cho người lao động đối với 17 doanh nghiệp được BHXH phản ánh là chậm nộp hoặc không nộp BHXH cho người lao động; Đăng ký trực tiếp xây dựng 13 công trình, phần việc chào mừng Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ nghèo theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh

Kết quả trong thời gian qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ. Đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh luôn là lực lượng đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ; nêu cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật trong lao động, sản xuất. Nhiều cơ quan, đơn vị, đội ngũ CNVCLĐ đã thực sự xây dựng được phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, chất lượng. Triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng những việc làm thiết thực: Giữ gìn kỷ cương làm việc, tiết kiệm thời gian, giải quyết công việc hiệu quả, có trách nhiệm; tiết kiệm chi phí hành chính, tiếp khách, mua sắm tài sản công, tiết kiệm điện, nước, xăng xe của cơ quan cũng như tại gia đình.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị những năm tiếp theo và trước mắt là thực hiện chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ LĐLĐ tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là: Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ học tập, quán triệt, nắm vững nội dung chuyên đề của từng năm và ký cam kết thực hiện. Nội dung cam kết phải sát hợp với vị trí, việc làm, chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân.

Hai là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII). Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cụ thể hóa nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với thực hiện các quy định của Trung ương và Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

 Ba là: Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bốn là: Tăng cường đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện nhân rộng những cách làm hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động. 

Năm là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2020; tập trung vào giải pháp thực hiện ở các cấp công đoàn và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch, nhất là trên internet và mạng xã hội.

N.C.P

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter