Nguyễn Hữu Khoa                                                                 Nguyễn Thị Phương Thúy

  Chủ tịch                                                                                     Phó Chủ tịch

 

Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức

a. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

b. Tham gia với cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo của ngành.

c. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành; hỗ trợ công đoàn cơ sở thương l­ượng và ký kết thoả ­ước lao động tập thể, tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và công đoàn  khi đ­ược công đoàn cơ sở hoặc ngư­ời lao động uỷ quyền. Đại diện cho người lao động của ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

d. Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế thuộc ngành, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter