Phạm Thị Xuân                                                               Lê Đình Nhiên 

      Trưởng ban                                                                Phó Trưởng ban 

 

Ban Tuyên giáo và Nữ công:

1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn. Nghiên cứu, tham mưu về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

2. Nhiệm vụ:

a. Tham mưu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ. Tham mưu về công tác vận động nữ CNVCLĐ phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b. Tham mưu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên báo chí công đoàn.

c. Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung bản tin, chuyên mục Lao động – Công đoàn, các trang mạng xã hội của công đoàn; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

d. Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp thực hiện phong  trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ.

đ. Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

e. Tham mưu sơ kết, tổng kết hoạt động tuyên giáo công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

f. Tham mưu đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cán bộ nữ; các hoạt động về công tác gia đình, về giới và bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm lo cho con CNVCLĐ.

g. Phối hợp với các ban nghiệp vụ, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

h. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban thường vụ và Tổng Liên đoàn.

k. Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ; thực hiện lồng ghép các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ với hoạt động nữ công đoàn.

 

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter