Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Ngày xuất bản: 05/08/2021 10:48:00 SA
Lượt xem: 2721

 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa xây dựng kế hoạch bổ sung theo tinh thần chỉ đạo Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 08/6/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; trong đó yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực truyên truyền sâu rộng, thường xuyên và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Với các hình thức thông qua sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt công đoàn phối hợp tổ chức học tập, thảo luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động về những nội dung cơ bản chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 của Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với liên hệ thực tiễn của công đoàn, CNVCLĐ; thảo luận, bàn giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp; khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Bổ sung nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp tục quán triệt và tạo sự thống nhất trong nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh phải hiểu biết sâu sắc các nguyên lý cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận khoa học và cách mạng Hồ Chí Minh, xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng lý luận giải quyết các vấn đề trong thực tiễn công tác, sản xuất, chiến đấu, xây dựng Đảng... Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, tăng cường tổng kết thực tiễn, cùng với nghiên cứu lý luận để tiếp tục phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để xây dựng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức, lối sống, nên không phải chỉ một lần, một lúc, trong một công việc mà phải thường xuyên, liên tục, lâu dài, tự giác, trong công việc hàng ngày.

Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân (trong đó chú trọng đến chỉ số hạnh phúc của CNVCLĐ); nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân gắn với yêu cầu xây dựng cơ quan hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh.

Gắn việc triển hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới”; Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025; các Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn căn cứ vào Kế hoạch bổ sung của LĐLĐ tỉnh để xây dựng kế hoạch và triển khai học tập ở cấp mình (hoàn thành trong quý III/2021); chú trọng thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn cơ sở; hằng năm có đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thông qua việc triển khai kế hoạch bổ sung nhằm giúp cán bộ công đoàn các cấp; công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh hiểu về những nội dung cơ bản chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề 2021 của Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng địa phương.

Thanh Xuân

Thư viện Video

Liên kết khác

Các ca khúc về Công đoàn

Lượt truy cập

Free Website Hit Counter